KartoffelNyt nr. 31, 2017

Udgivet d. 28-09-2017

Optagning af kartofler

De våde forhold besværliggør i øjeblikket optagningen af kartofler – både hvad angår kartofler til direkte levering, men også for næste års læggekartofler samt kartofler til senere leverance.

I mange – specielt lavereliggende – marker er der områder hvor kartoflerne har stået eller stadig står under vand i en kortere eller længere periode. Det øger risikoen for råd og spredning af lagersygdomme i hele partier, hvis kartofler fra dårlige områder i marken blandes med kartofler fra sunde områder. Det anbefales derfor kraftigt at dårlige områder tages op og opbevares for sig selv. Hvis muligt kan det overvejes at levere sådanne partier af kartofler til fabrik hurtigst muligt, og dermed minimere risikoen for tab.

Efter optagning er det vigtigt, at specielt læggekartoflerne og andre kartofler til lager bliver tørret og ventileret. Det er særligt vigtigt at have fokus på tørring netop i år, hvor der har været meget nedbør og stor forekomst af skimmel. Tørringen kan ske både i tørrevogne eller i kasser såfremt der er godt med ventilation gennem kartoflerne.

Er der tale om opbevaring af læggekartofler i kule bør kulestørrelsen være 10-20 tdr. pr m. Kulestørrelsen for andre kartofler der skal opbevares i længere tid bør i år ikke overstige 30 tdr. pr m. Det er vigtigt at kulerne i år ikke er for store idet mindre kuler er lettere at ventilere.  For alle kuler gælder at kulen skal være spids, hvilket medvirker til en god ventilation af kartoflerne. Ved etablering af kuler er det vigtigt at holde gode og dårlige partier af kartofler adskilt. Der bør dækkes med halm og plastic med det samme, men det er vigtigt at der fortsat er åben forneden så der sker en god ventilation. Kulen bør dækkes med minimum 20 cm halm inden den dækkes med plastic. Det vigtigt, at holde øje med om halmen bliver våd i toppen af kulen – såfremt halmen er våd er det nødvendigt skifte det ud. Det er en god ide at anvende kuletermometre til styring og opsyn af kulerne, ligesom det er vigtig at komme ud og tilse kulerne ofte.

Foto Mads Bendix, SAGRO

 

Regler for jordbearbejdning i forbindelse med kartoffelproduktion

Kilde - Seges

Hovedreglen er, at der ikke må foretages jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder herunder kartofler fra høst af forfrugt til henholdsvis:

  • oktober på lerjord (JB 7-9)
  • november på lerjord (JB 5-6 og JB 10-11)
  • februar på sandjord (JB 1-4) 

Hensigten med forbuddet er at undgå frigivelse og eventuelt udvaskning af kvælstof i jorden som følge af jordbearbejdningen.

Der gælder dog en række undtagelser til forbuddet omkring jordbearbejdning. De undtagelser der er direkte relateret til kartoffelproduktion skitseret nedenfor:

  • At på arealer hvor der den kommende dyrkningssæson skal dyrkes kartofler af autoriserede læggekartoffelavlere og avlere af spisekartofler, må der uanset jordtypen jordbearbejdes fra den 1. november.
  • At på arealer hvor der har været dyrket kartofler, må der jordbearbejdes fra den 1. november - uanset jordtypen.
  • På arealer, som har fået pålagt restriktioner fra Landbrugsstyrelsen om at bekæmpe kartoffelbrok eller kartoffelcystenematoder, må der uanset jordtypen, foretages jordbearbejdning fra 1. oktober.
  • De arealer, der er pålagt restriktioner fra Landbrugsstyrelsen, er automatisk dækket af undtagelsen og fremgår af Internet Markkort (IMK) i Tast selv-service under fanen ”Kartofler”. Undtagelsen gælder så længe arealet er pålagt restriktioner fra Landbrugsstyrelsen, derefter skal arealet igen følge de generelle regler om forbud mod jordbearbejdning.