KartoffelNyt nr. 35, 2017

Udgivet d. 23-11-2017

Tekst: Anette Møller Sørensen, SAGRO

Stivelseskartofler i overskud – hvad gør jeg?

Vi får en del henvendelser fra avlere, som har fra mange til rigtig mange kartofler i overskud i forhold til tegningsretterne. Alt tyder på, at langt de fleste kartofler – trods frygten for det modsatte – bliver taget op i nogenlunde kondition samtidig med, at der er en pæn stor avl pr. hektar de fleste steder. Spørgsmålet er så, om der er afsætning for alle kartoflerne, og hvordan man får dem afsat bedst muligt. Her kan det anbefales at kontakte den fabrik, man er andelshaver hos, og høre om muligheden for ekstra levering. Vi har undersøgt muligheder hos de forskellige fabrikker:

AKV-Langholt: Melder at alle andelshavere i henhold til tegningsretten kan få deres kartofler forarbejdet. Der afregnes til 2,25 kr./kg stivelse for mængde op til 125 % plus efterbetaling. Der modregnes ikke i mængden til næste års kampagne. Betaling for de ekstra kartofler ud over de 25 % kendes endnu ikke.

AKM-Brande: Melder at alle andelshavere kan få deres kartofler forarbejdet, og forventer at man kører helt indtil 1. februar. De første 25 % ekstra, man leverer, får normal efterbetaling, og mængden fratrækkes i næste års kampagne. Leverer man mere end de 25 % er det til en lavere pris, som endnu ikke er fastsat, men det kan nævnes, at sidste års pris lå på 2,20 kr./kg stivelse.

AKS- Sønderjylland : Melder at alle andelshavere kan få deres kartofler forarbejdet. Man forventer at være færdig med ordinær kampagne inden jul, og hvad der måtte være af overskydende kartofler vil blive forarbejdet efterfølgende. Afregning for disse kartofler er endnu ikke kendt.

AKK-Karup: Melder at de tager alle de kartofler der er, forudsat at man har en tegning til Karup. De første 25 % ekstra man leverer afregnes til 2,00 kr./kg stivelse. Mængden modregnes i den ordinære levering den næstfølgende kampagne og efterbetalingen bliver den, der bliver gældende for næstfølgende kampagne. Leverer man mere end de 25 % afregnes de til en fast pris på 2,10 kr./kg stivelse, ingen efterbetaling og ingen fratræk i mængde til næste kampagne.

Pulverfabrikken – Brande: Melder at de ikke modtager flere kartofler fra andelshavere på den her side af jul, men opfordrer avlere med ekstra kartofler til at kule dem ned til evt. afsætning i det nye år. Mht. pulverkartoflerne meldes der også om rigelige mængder af kartofler her, så melavlere skal ikke forvente, at der bliver mulighed for at afsætte nogle af deres ekstra melkartofler til pulverfabrikken i år, som det ser ud lige nu.

Alternative afsætningsmuligheder: Som det ses af nedenstående markedsberetning, er der en stor avl i resten af Europa. Den mulighed, der kan være for at afsætte måske især Oleva til eksport til spisebrug til Østeuropa, må derfor anses at være minimal. Afsætning til kvægfoder må også betragtes som en meget lille mulighed, pga. den praktiske håndtering af kartoflerne, samt de høje kvalitetskrav, der stilles til foder til kvæg.

Nye tegninger

Mens der meldes udsolgt af tegninger hos både AKM i Brande og pulverfabrikken, er der stadig tegninger til salg hos AKK i Karup.

Kartoffelmarkerne efter optagning

Det har i sandhed været under meget svære betingelser at få kartoflerne taget op i år. Mange kartofler har kun kunnet bjerges vha. 2 traktorer foran såvel optager som vogne. Oftest har de meget tunge maskiner kørt på bunden af en pløjesål, som så er blevet trykket endnu mere fast. Eftervirkningen af dette ses alt for tydeligt, når man færdes rundt i landskabet; store dybe spor overalt i marken, hvor der står blankt vand, der ikke kan trække væk netop pga. den hårde sål underneden. Ydermere er der mange steder vendt rå jord op i forbindelse med den ”hårdhændede” optagning. Betingelserne ligner meget 2012, hvor man havde noget lignende forhold at tage kartofler op under. Erfaringerne fra dengang viste, at der faktisk gik 2 -3 år før jorden havde repareret sig selv, og blev i en sådan tilstand, at der igen blev gode dyrkningsbetingelser for de efterfølgende afgrøder.

Meget af den jord, der dyrkes kartofler i, er forpagtet jord, og man bør levere de forpagtede arealer tilbage i en stand, som giver de bedste betingelser for at næste års afgrøde kan etableres på fornuftig vis. Dette gælder naturligvis også egne arealer. På nuværende tidspunkt er arealerne så vandmættede, at det ingen mening giver at færdes derude. Men lige så snart, der er udsigt til en periode med tørvejr, formentlig i forbindelse med vinter eller frostvejr og markerne begynder at tørre op, kan det være en ganske fornuftig ide at jævne de mange spor ud med en discharve, hvor man kører ganske øverligt. Efterfølgende, når jorden forhåbentligt bliver mere afdrænet, vil en dybdebearbejdning være aktuel. Her bør anvendes en dybdeharvetand, der er så smal som muligt, så man får løsnet i dybden og brudt den sål, der er efterladt fra optagningen, uden at der bringes mere råjord op til dyrkningsfladen.

Markedet

Tekst: Birgitte A.B. Andersen, SAGRO

Selvom vi nu er i slutningen af november, så sidder der stadig både lægge-, spise-, pulver- og stivelseskartofler i jorden endnu, og med lidt held kommer nogle af dem også op.

Trods det, at der stadig er kartofler i jorden endnu, så er der kommet mange kartofler ind på lagrene, idet udbytterne generelt har været høje i år. Så selvom det har været en problematisk optagning, og der mangler marker eller dele af markerne, så ser det ikke ud til at have den store indflydelse på priserne. Der kan dog være specialvarer, der øger prisen.

På læggekartoffelfronten, er det heller ikke alle læggekartofler, der er oppe endnu. Læggekartoffelfirmaerne er i gang med eksporten, men afventer med spænding, hvor mange af de kartofler der stadig sidder i jorden, som kommer op med en tilstrækkelig kvalitet. Det betyder, at der kan blive mangel på de mest eftertragtede sorter, når vi når foråret.

I Sverige har vejret været som i Danmark, men det ser ud til, at udbytterne ikke har været så høje derovre, som først antaget ud fra prøveopgravninger. Pga.  disse problempartier indimellem, er prisen øget med 75 SEK øre for SMAK 1.

Finland har ligeledes haft svære optagningsbetingelser med kvalitetsproblemer til følge, hvilket har resulteret i højere afregningspriser end 2016.

I Tyskland ligger priserne 35 % under sidste års priser, og har dog holdt sig i ro nu over de sidste uger.

Spanien har ligeledes lave priser, der ligger et stykke under sidste år.

Meget af det skyldes de høje udbytter. Det kan nævnes, at i Belgien er kartoffelarealet steget stødt og roligt til det største areal i over 12 år. Dertil kommer de høje udbytter, der har resulteret i den største kartoffelproduktion i over 12 år.

Ikke alle steder er udbytter og areal steget. Nok er det langt væk, men i USA er avlen faldet med 2 % i forhold til 2016, som følge af et fald i areal og normal udbytte.

Det forlyder, at der også i Tyskland har været udfordringer med at få læggekartoflerne op til ”normal” tid. Så det er kun foreløbige virustal, der er til rådighed. De viser 70 % uden virus, 15 % under 1 % virus. Nok har efteråret givet udfordringer, men det lagte areal er knap 6 % højere end 2016.