KartoffelNyt nr. 32, 2017

Udgivet d. 12-10-2017

Tekst: Jesper Kjelde, SAGRO

Lagerkartofler

Der er store udfordringer på holdbarheden af lagerkartoflerne rundt ved avlerne. Enkelte partier er allerede kasseret, da der er vandsure kartofler, knoldskimmel, masser af jord, planterester og fugt på kartoflerne. Det er overvejende de dårlige vejrforhold ved optagning eller manglende vejr til tørring, som påvirker holdbarheden. Konsekvenserne er, at hele eller dele af partierne rådner, hvilket giver manglende indtjening, manglende læggemateriale til næste sæson og dermed store påvirkninger på næste års avl. Dertil kommer de mange spekulationer for den enkelte avler.

De allerede lagrede partierne skal tjekkes hyppigt og grundigt for at følge udviklingen af holdbarheden. Der skal eventuelt investeres i flere temperaturmålere, for at følge udviklingen i partierne. Målerne flyttes jævnlig for at sikre gode repræsentative målinger.

Ved lagring i kartoffelkuler, skal der være opmærksomhed omkring skiftning af halmen undervejs i efteråret for at sikre ordentlig ventilation, da de lagrede kartofler allerede har afgivet rigtig meget fugt op i halmen.

Der sidder stadigvæk mange kartofler i jorden, som skal lagres. Disse bør optages med særdeles skånsomhed og akkuratesse, da fugtigheden er høj og temperaturen lav, hvilket medfører at kartoflerne er meget sårbare.

Ved kulelagring gøres kulerne betydeligt mindre og dækkes omhyggeligt og sikres et optimalt luftskifte med halmtildækning, kuleplacering, ventilation mv. kartofler i kasser/husene, vogntørres eller tørres omhyggeligt indtil disse er stabile.

I år er markerne meget våde. Der er områder som normalt ikke er våde, men som i år er vandlidende. Der er kartofler med knoldskimmel, varierende andele af vandsure kartofler, mere smuds og mere fugt. Disse forhold kan ikke lige ses under optagningen, selvom der stoppes i tide før lavninger. Kartofler med skavanker havner derfor imellem sunde knolde. Disse knolde afgiver en masse fugt, hvilket påvirker hele partier. Så der er brug for stor opmærksomhed på tørring og tilstanden af kartoffelpartierne.

Kartofler i spor, foragre og steder, hvor der er mistanke om nedsat holdbarhed og lignende optages og lægges i selvstændige kuler eller leveres til anden side.

Status på pulver- og melfabrikkerne

På pulverfabrikken er lagrene lidt over halvfyldte. Status er pæne kartofler med færre vandsure eller knoldskimmel end forventet i forhold til vejrforholdene.

Melfabrikkerne får pt. kartofler ind planmæssigt i forhold til de kontraktmængder, der er tilmeldt. Stivelsesprocenterne er varierende, mens at udbytterne er tilfredsstillende. Smudsprocenterne er højere end normalt, begrundet i de meget svære høstbetingelser. Vi krydser fingre for at få hele høsten i hus.

Status til og med uge 40.

Gødningsmarkedet for kartoffelgødninger

Flere landmænd får henvendelser vedrørende priser og køb af handelsgødninger til sæson 2018. Priserne på handelsgødning er steget betydeligt de seneste måneder. Hvorvidt et køb på nuværende tidspunkt er fordelagtigt eller det er klogest at vente bør være op til den enkeltes handelsstrategi. I det nedenstående er de forskellige egenskaber på de samgranuleret kartoffelgødninger beskrevet.

Den store kartoffelgødning 14-3-15 forhandles via foderstofselskaberne fra 3 fabrikanter: Yara, Rosier og Eurochem. Der er begrænset forskel på 14-3-15 fra Yara og Rosier. Yaras 14-3-15 indeholder dog Cu. Tilførsel af kobber er relevant på arealer med lavt Cu-tal (Cut < 2) eller sortsandede arealer, som ikke jævnligt har fået tilført husdyrgødning. Kartoffelplanten er grundlæggende tolerant omkring kobberoptagelse.

14-3-14 med Entec forhandles fra Eurochem. Gødningen indeholder 1 % mindre klorfattig kalium (ca. 10 kr./100 kg gødning) og mindre magnesium. Entec er en nitrifikationshæmmer, hvilket regulerer kvælstofomdannelsen i jorden afhængigt af især jordtemperaturen. Gødningen er mindre udvaskelig og er derfor velegnet, hvor størstedelen af gødningen bredspredes.

NPK 23-3-6 er produceret af Yara. Gødningen har et mindre kalium og magnesiumindhold. Gødningen er velegnet, hvor der er billige kalium alternativer.

Når prisen på gødninger stiger markant købes en større mængde af de mekanisk blandede gødninger, da disse er billigere. Ved valget af mekaniske gødninger kan der ske afblanding af de forskellige næringsstoffer (N, P og K) især ved centrifugalspredning, men også ved placering i kartoffellæggeren. Afblanding kan minimeres ved at håndtere gødningen i Bigbag og foretage mindst mulig håndtering af gødning. Ydermere vælges gødninger med homogene gødningspiller.

Farmtest i 2015 af 3 forskelligere gødninger placeret ved lægning har vist varierende resultater på fordelingen af de enkelte nærringsstoffer. De økonomiske konsekvenser på udbyttet bør derfor opvejes i forhold til eventuelle besparelser på gødningsprisen.

Ovenstående gødninger betegnes i kategorien klorfattige. En klorfattig gødning har et klorindhold på under 2 %. Klor har en hæmmende og stigende indvirkning på stivelsesprocenten. Anvendes klorholdige kaliumgødninger reduceres stivelsesprocenten mere end ved de klorfattige. Ved 180 kg kalium/ha, tilført via klorid i forhold til sulfat, reduceres stivelsesprocenten med 0,9 % (svarende til ca. 3.000 kr./ha). Prisforskellen på klorid og sulfat er ”kun” ca. 900 kr./ha.

Sent såning af vintersæd efter kartofler

Sent såning af vintersæd (hvede/rug) på nuværende tidspunkt giver en udbyttenedgang - i bedste fald på mellem 5 og 10 hkg/ha i forhold til den optimale såtidspunkt mellem 10/9 - 1/10. Med de vejrforhold året har budt os, vil det for de fleste være svært at opnå.

Sent såning er mulig, men såbedet skal være godt og plantetallet skal reguleres i vejret for at minimere udbyttenedgangen. Plantetallet ved hybridrug er 2,2 unit/ha og hvede 420-450 planter/m2. Valget af sent såning af vintersæd skal kunne konkurrere med vårbyg. Her er der flere betragtninger omkring høsttid, udbytteforhold, pris, dyrknings- og maskinomkostninger mm. Det er vigtigt at etablere vintersæden uden at nedpløje spildkartofler, så disse kan blive liggende på jordoverfladen og udvintre. Ved valget af sent sået vintersæd, bør der placeres en startgødning for at sikre afgrøden en vinterfasthed/tilvækst inden vinteren.

 

Markedet

Tekst: Birgitte A.B. Andersen, SAGRO

Danmark

De store regnmængder, der er faldet især i september måned og den forsatte regn, gør optagningen vanskelig. De første meldinger om kuler, der ikke kan holde sig i ro begynder at komme og må i produktion med det samme. Desuden er der en vis pessimisme at spore hos avlere, med mange kartofler på lavt liggende arealer.

Centralerne melder,  at den generelle kvalitet forsat er fin, men at der indimellem kommer partier med bla. vandsure kartofler og lign. Dette har også indvirkning på prisen, i og med at der pt er kartofler nok på markedet, og nogle måske ikke vil kunne holde sig på lageret, og dermed skal afsted.

Positivt set, meldes der generelt om positive udbytter i både spise- og stivelsesavlen.

Europa

Det er ikke kun i Danmark regnen driller, i Polen er der i september måned faldet over 200 mm mange steder. Polen melder, at der indtil nu ses omkring 2 % mindre stivelse i kartoflerne.

Storbritannien melder ligeledes om megen regn, som besværliggør optagningen af en avl, der forventes at ende over gennemsnittet og med en ok kvalitet.

Over hele Europa køres der hovedsageligt på kontraktavl. Sammenholdt med at vejret mange steder driller, er der en stor pulje af frie mængder på markedet, hvilket påvirker priserne negativt. Samtidig er optagningen mange steder endnu ikke endt, hvilket giver en vis usikkerhed omkring lagerstabiliteten. I Tyskland er priserne på spisekartofler stabile, men på et niveau ca. 20 % under sidste års priser.

I Ukraine er der stor satsning på stivelsesproduktionen, i 2018 forventes det at Ukraine bliver den største stivelsesproducent i Østeuropa inkl. Rusland. De er lige nu i gang med at opføre en helt ny stivelsesfabrik, der skal kunne køre 1440 tons igennem om dagen.

De 5 NEPD lande spår en produktion knap 14 % højere i 2017 end i 2016 og 11 % højere end et 5 års gennemsnit. Meldingerne bygger på prøveopgravningerne, de første optagninger og det lagte kartoffelareal. Vi følger op, når der kommer de endelige resultater senere på året.