KartoffelNyt nr. 10, 2022

Udgivet d. 30-05-2022

Tekst: Anette Møller Sørensen

Aktuelt fra marken

I den forgangne uge er der faldet nedbør i varierende mængder – se nedenstående kort med nedbør og link til kortet - hvilket har været optimalt for de fleste kartoffelmarker, hvoraf de tidligst lagte var på nippet til at skulle vandes. Det vil dog sidst på ugen – afhængig af evt. nedbør - være aktuel at starte vanding op på de sandede jorde på de kartofler, som er længst fremme. Det generelle indtryk af markerne er overordentligt positivt; kartoflerne er spiret frem som ”perler på en snor” meget ensartet, uden spring og vi finder heller er ikke meget rodfiltsvamp. Der er fuld fart på væksten oven på vandet der er kommet.  Der meldes dog om enkelte steder med problematisk fremspiring, primært hvor der er lagt i meget tørt og sandet jord. De fleste steder er ukrudtsbekæmpelsen ved at være tæt på afsluttet, og det er langt de fleste steder lykkedes rigtig godt med god effekt af jordmidlerne. Det har dog flere steder været nødvendigt at lave en opfølgende mekanisk ukrudtsbekæmpelse, idet der ikke er nogen reel kemisk alternativ når kartoflerne er spiret frem og ukrudtet er blevet for stort. Er der tale om svinemælk, tidsler og gråbynke er det kun rensning som har en vis effekt på disse arter.

Hvis der spirer et nyt hold småukrudt frem her efter regnen, kan det være aktuelt at bruge:

2 x 0,25 l/ha Fenix som er godkendt efter kartoflernes fremspiring.

Husk at ukrudtet skal være på kimbladstadiet/max ½ løvblad for at der kan opnås en tilfredsstillende effekt. Der skal sprøjtes på tørre blade for at mindske risikoen for forbigående svidninger af kartoflerne.

Figur 1 Kort med nedbør faldet mellem d. 22.-29. Kilde: https://projects.au.dk/blightmanager/potato-late-blight/precipitation-dynamic-time

Næste års kartoffelmark

Hermed en kraftig opfordring til at gennemgå næste års kartoffelmark for evt. rodukrudtsproblemer. Vi ser en stadig stigende mængde rodukrudt som gråbynke, svinemælk, tidsler og lign. i kartoffelmarkerne og som er umulig at bekæmpe med de kemiske løsninger vi har til rådighed. Derfor; få nu tjekket de marker, da disse ukrudtsarter er lettere at bekæmpe i vårbyggen end i den efterfølgende kartoffelmark. Se løsningsforslag i nr. 9.

Spildkartofler i majsmarker

Spildkartofler i majsmarken året efter er et stigende problem, som der skal tages hånd om, da majsen yder ringe konkurrence overfor kartoflerne – foruden det giver et falsk sædskifte. Bekæmpelse kan ske med 0,1 l/ha Tocalis  ad 3 omgange.

Cikader

Der ses nu flyvning af cikader. Cikaderne laver sugeskader på plantecellerne, som derved ødelægges og nedsætter plantens fotosyntese. De voksne cikader forårsager ikke skader af betydning, men de lægger æg, og de nye nymfer vil give sugeskader. Ved kraftige angreb ses udbyttenedgang.

De gule limplader til fangst og monitering af cikadeflyvning i stivelseskartofler blev sat op i uge 20 og 1. aflæsning af fangster af cikaderne. Fangsterne er fra uge 20 og de første dage i uge 21. Limpladerne aflæses 1 gang om ugen.
Der er fundet cikader på 7 ud af 9  lokaliteter; i Nordjylland er der ikke fanget cikader, mens der i Sønderjylland er fanget 450 og i Midtjylland ml. 53 til 125 pr. limplade, hvilket er et meget højt antal tidspunktet taget i betragtning. I år kartoflerne tidligere fremme og indflyvningen allerede stor, men trods det afventes  bekæmpelse .Første bekæmpelse foretages normalt tre til fire uger efter begyndende indflyvning, men udviklingen af både cikader og kartofler skal følges for at fastlægge tidspunktet i år. Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og evt. nymfer. Behandling med

Mospilan gentages efter ca. fire uger, hvilket vil sige i sidste halvdel af juli. I stivelseskartofler er der typisk behov for to sprøjtninger, mens det sjældent er relevant at bekæmpe cikader i lægge- og spisekartofler

Der anbefales IKKE bekæmpelse på nuværende tidspunkt.

 

Det er muligt at se fangsten af cikader ved at trykke her.
Vi følger udviklingen og følger op i næste nummer mht. hvornår 1. bekæmpelse er aktuel.

Tæger

Det varme vejr betyder også at det er vigtigt at begynde at holde øje med tæger, især langs hegn og læbælter, hvorfra de flyver ca. 20 m ud i kartoffelmarken. Æggene klækkes normalt i midt maj, hvorefter nymfer og vokse tæger er at finde i marken ca. en måned senere, men med kartoflernes hurtige udvikling i år og de forholdsvise varme forhold må vi forvente tidligere angreb. Der findes ikke et varslingssystem som vi ser mht. cikaderne, men behandles ved begyndende indflyvning og synlige sugeskader. Behandling mod tæger efter behov med 0,3 l/ha Lamdex.

Der anbefales IKKE bekæmpelse på nuværende tidspunkt

Billede 1 Tæge har suget af bladene (gule pletter) som vil føre til nekrotiske pletter og i sidste ende udbyttetab. 

Bladlus

Kartoffelbladlusen suger næsten udelukkende på undersiden af bladene. Bladlusen kan sprede kartoffelvirus Y, som kan give anledning til tab i udbytte og kvalitet. Der skal en meget høj skadetærskel til før det vil udløse en sprøjtning i spise- og fabrikskartofler, udenlandske undersøgelser viser, at der skal være 10-20 bladlus i gns. pr. småblad.

I læggekartoffelavlen er det derimod meget vigtigt med sprøjtninger mod bladlus for at mindske spredningen af virus. Det kølige forår har indtil videre begrænset mængden af bladlus, men de sidste par ugers varme får også skadedyrene på vingerne, så det er vigtigt at holde øje med indflyvning af bladlus i kartoffelmarken. Desuden vil varsling og fangst af bladlus være med her i KartoffelNyt.

Tabel 1 Midler til bekæmpelse af bladlus.

Skimmel

Skimmelbekæmpelse er endnu ikke aktuel undtaget i de tidlige plastdækkede kartofler, hvor der køres med fuld dosis Ranman/Revus. Husk behandlingsfrist i forhold til optagningstidspunkt.