KartoffelNyt nr. 12, 2022

Udgivet d. 13-06-2022

Tekst: Adam Zweich Krogh Jensen

Aktuelt fra marken

Der er sket meget i kartoffelmarkerne efter en regnfuld uge med temperaturer mellem 15-20 grader, mange marker nærmer sig rækkelukning, hvorfor det snart er tid til den sidste rensning eller senhypning. De første coloradobiller er observeret nær Toftlund og der ses en del sugeskader fra tægerne langs læhegn og krat. Registreringsnettet for bladlus i certificerede læggekartofler har nået skadestærskelen på Sjælland, men ikke i det vestlige Danmark. Skimmelmidlet Zorvec er pt. ikke ude i forhandlerleddet, men midlet er i landet og forventes snarligt at blive distribueret ud. Vejret har resulteret i et højt skimmeltryk i den forgangene uge som udløste første skimmelbehandling i de tidligst fremspirede kartofler. Vejrprognosen lover en mere stabil periode uden store temperatur udsving, men nedbørsmængden er mere usikker. Få ajourført sprøjtejournalen nu hvor der er en stille periode, inden markvandingsanlæggene startes op.

Figur 1 Infektionstrykket for Sunds siden d. 1. maj

Kartoffelskimmel

Kartofler fremspiret i midten af maj skal i denne uge behandles med 0,3 l/ha Revus + 0,15 kg/ha Mospilan + 300-350 mangan. De steder i landet hvor infektionstrykket er lavt og kartoflerne ikke er så langt fremme, f.eks. Nordjylland, kan første behandling trækkes til næste uge, eller forud for et vejrskifte med højt infektionstryk - vejrudsigten er lettere ustabil. 

Kartoffelmarker som er skimmelbehandlet i sidste uge, skal behandlingen med 7 dages interval forsætte, der anbefales halv dosis Revus (0,3 l/ha) eller Ranman Top (0,25 l/ha) + 0,15kg/ha Mospilan + 300-350 gram mangan. Valget af skimmelmiddel afhænger af hvad der behandlet med i første kørsel. Resten af sæsonen bør der veksles mellem midlerne Revus og Ranman Top.

Sprøjteteknik

Sprøjteteknisk har der været mange forsøg, demoer og afprøvninger, men de peger ikke altid i samme retning. Ældre forsøg har vist bedre effekt af halve doseringer ved at øge vandmængden fra 100 til 200 liter, forsøget var udført med et fluazinam produkt (Shirlan). Ses der nærmere på etiketterne anbefales en høj vandmængde på over 200 l/ha. I forsøg med dyser har der været en tendens til bedre dækning og effekt med de vinklede dyser, dog er de forskellige vinklingsprocenter på dyserne ikke klarlagt. Hastighed, dråbestørrelse/tryk og vandmængde bør afpasses forskellige vejrforhold, f.eks. en mindre hastighed og højere vandmængde når vindstyrken bliver en udfordring. Behandling med kontaktmidlerne bør udføres på tørre planter, idet behandling på våde blade kan resultere i en omfordeling på bladet eller i værste tilfælde, afløb af sprøjtevæsken. Stadigvæk er det vigtigt at komme ud i hjørnerne, undgå mister i kiler samt langs læhegn, det ses hvert år. Ved nye sprøjtechauffører er det vigtigt at få forklaret overstående punkter, idet konsekvensen ved skimmeludbrud pga. dårlig sprøjteteknik straffes økonomisk hårdere end en mist i kornet.

Anvendelsen af Proxanil i spisekartofler

Ved anvendelse af Proxanil i spisekartofler efter begyndende knoldfyldning er der i få tilfælde konstateret ubetydelige rester af propamocarb (den ene del af Proxanil) i knoldene. Koncentrationen er under grænseværdien, men det giver desværre et negativt indtryk hos forbrugeren af dansk producerede kartofler, når Fødevarestyrelsen tester for pesticidrester i frugt og grønt inklusiv spisekartofler. Vi forventer, at forbuddet mod brug af Monceren og CIPC vil medføre, at danske kartofler i de kommende år kan blive helt fri for selv disse ubetydelige pesticidrester.  Det anbefales derfor kun at anvende Proxanil i spisekartofler før begyndende knoldfyldning og i stedet anvende effektive forebyggende midler resten af sæsonen, eventuelt tilsat Cymbal og Option, så der ikke optræder skimmel i afgrøden.

Figur 2  Infektionstryk i Danmark

Skimmelmidlerne

Tabellen herunder er udarbejdet af en europæisk arbejdsgruppe af forskere, hvor effekten af skimmelmidlerne er vurderet som følge af forsøgsdata. Tabelforklaring findes under tabellen. Zorvec er ikke med i tabellen, men jf. den nye vurdering fra EuroBlight vurderes midlet at have en effekt på 4,9 på bladmassen, men dette er i kombination med andre aktivstoffer end cyazofamid (Ranman Top og Azuleo). Vi forventer dog at kombinationen af Azuleo og Zorvec er på højde med øvrige blandingspartnere. Sammenligneligt vurderes Ranman Top og Revus’ effekt til henholdsvis 3,8 og 4,0. Zorvec skiller sig ud på en at have en bedre forbyggende effekt stænglen og nytilvæksten. Effekten på knoldskimmel formodes at være stærk når Azuleo blandes i, da cyazofamid har effekt mod knoldskimmel.

Tabel 1  EuroBlight fra LandbrugsInfo

  • Nyvækst: Midlets evne til at beskytte nyvækst/uudviklede blade.
  • Forebyggende: Midlets samlede fremadrettede effekt, når det er udbragt før infektion.
  • Kurativ: Vurdering af midlernes effekt, hvis der sprøjtes efter infektion (12-24 timer).
  • Antisporulerende effekt: Effekt på svampens evne til at sporulere (danne sporangier).
  • Regnfasthed: Vurdering af midlernes regnfasthed ca. en time efter sprøjtning.
  • Bladplet: Vurdering af midlernes effekt på kartoffelbladplet (Alternaria).
  • Mobilitet: T= translaminær middel (går gennem bladet), K=kontaktmiddel (beskytter den behandlede overflade og S = systemisk middel (trænger ind og delvis rundt i bladet). Ved gentagen (ugentlig) behandling igennem hele vækstsæsonen.
  • ”-”: Hvor intet er anført, er der ikke udført forsøg. Vurdering af virkning er baseret på både forsøg og erfaringer.

Insektbekæmpelse

I uge 23 ses der i registreringsnettet store fangster af cikader i hele landet, hvorfor behandling med Mospilan anbefales, idet indflyvningen nu har stået på i mindst 3 uger. Kartoffeltoppen skal optimalt næsten lukke ved behandling med Mospilan, så der bliver afsat mest muligt aktivstof på bladmassen, da aktivstoffet vil blive fortyndet i takt med at bladmassen øges. Mospilan er primært et systemisk insekticid som fordeles ud mod plantens vækstpunkter, men har en kontaktvirkning/knockdowneffekt på insekterne. Mospilan vil i doseringen 0,15 kg/ha bekæmpe bladlus, cikader samt coloradobiller – etiketten nævner ikke effekt på tæger. Antageligvis ses der en knockdown effekt af Mospilan på tægerne, men ikke nogen længerevarende effekt og ikke i nærheden af den repellerende effekt (antagevis 7 dage) som ses ved tægebekæmpelse med Lamdex.

Forsøg fra 1991 viste merudbytte på omkring 30 tdr. i de 12 første rækker fra hegnet hvor er der behandlet med lambda-cyhalothrin, aktivstoffet i Lamdex.

Derfor er en randbehandling med 0,3 l Lamdex stadig aktuelt, hvis dette IKKE er sket.

Tryk her for at se de forskellige skadedyr

Figur 3 Registreringsnettet for fangst af cikader på limplader, uge 23.

Eftergødskning

Hvor der er planlagt en todelt eftergødskningsstrategi i fast handelsgødning, f.eks. i pulver eller stivelsessorterne Verdi, Saturna, Stratos eller Avarna bør første tildeling ske ved rækkelukning. Spisekartofler og læggekartofler som skal eftergødskes med fast kvælstofgødning skal tilføres når kartoflerne er 15-20 centimeter høje. Patentkali samt øvrige planlagte kaliumkilder skal snarest spredes ud. Hvor der er planlagt én eftergødskning, kan eftergødskning med op til 25-30 kg N fast kvælstofgødning foretages frem til 10. juli. Tag dog hensyn vækststadierne og sæsonen, pt. er vi en uge foran i vækststadierne sammenlignet med tidligere år.

Som beslutningsstøtte kan Horibamålinger bruges til vurdering af eftergødskningsbehov – der skal være mindst 2 målinger, helst 3 målinger med en uges mellemrum. 25-35 dage efter fremspiring skal Horibamålingerne påbegyndes, hvorfor disse skal starte i denne eller næste uge, tag derfor fat i din kartoffelrådgiver, hvis du har marker som der skal tages nitratmålinger af. Det har i forsøgene ikke været muligt at se udslag på nitratkoncentration i plantesaften med Horibamåleren, når der benyttes flydende urea-holdige produkter, f.eks. N18.

Hav oplysninger såsom fremspiringsdato, sort, N-niveau, husdyrgødningsanalyser, forventet leveringstidspunkt, forfrugt og husdyrgødnings historie samt vandbalance ajourført. Med disse oplysninger vil det være lettere at ramme N-optimum i den enkelte mark og derved spare på kvælstoftildeling, når der har været begrænset udvaskning af kvælstof på de fleste lokaliteter.

Kartoffel arrangementer den kommende tid

AKD-markvandring d. 16.06 kl. 18.30 ved Henrik D. Hansen, adressen er Morsbøl Skolevej 10, 7200 Grindsted.

AKV Langholt fremvisning i forsøgsmarken d. 29.06 – Hedegårdsvej 12, 9330 Dronninglund

AKD-markvandring d. 27.06 ved Asger Krogsgaard, Ringkøbing

AKD-markvandring d. 27.07 ved Tuesbøl Agro A/S, Brørup

Kartoffeldagen d. 30.08 ved Arnborg

Tryk her for at se grøftekantsmøderne ved AKD.