KartoffelNyt nr. 2, 2022

Udgivet d. 31-01-2022

Tekst: Jens Marius Thomsen, SAGRO

Aktuelt fra marken

Salget af eksportlæggekartofler til Nordafrika og Mellemøsten er gået rigtig godt. Interessen for at købe læggekartofler er tilbage igen efter sidste års katastrofeår, og firmaerne forventer at få udsolgt i eksportsorterne. Prisen er på jysk: ”god”, men omkostningen til sække og paller er steget meget; og især fragtraterne er stukket helt af. Den største udfordring har dog været at skaffe containere med aftalt antal og til aftalt tid. Når først containerne er skibet af sted, ja så har de nogle gange været lang tid undervejs inden de lander i den rigtige havn.

Husk at tjekke om dine egne læggekartofler ligger stabilt. Vær især opmærksom på luftskifte i lageret og at kartoflerne er tørre. Hvis kartoflerne opbevares i kule, kan det være nødvendigt at udskifte halmen, hvis den er våd. Opsortering af kartoflerne skal vente lidt endnu, hvis ikke kartoflerne kan komme på køl, da kartoflernes spiring ellers ikke kan holdes i ro indtil lægning.

Når læggekartoflerne skal tjekkes, så sørg for at komme rundt i hele lageret, - og ikke kun lige til de nærmeste kasser. Har du læggekartofler, hvor der kommer råd eller partiet er angrebet af lagersygdomme som phoma og fusarium, kan det være nødvendigt at kassere partiet og finde noget andet som er i orden. Det er især vådråd, som kan smitte andre knolde ved sortering eller ved lægning, som kan give de helt store problemer. Få gerne din rådgiver ud i lageret, så I kan tage en fælles beslutning.

Omkostningerne til kartoffelavl er alt for høje til at starte ud med et tvivlsomt parti.

Billede 1 Læggekartofler på lager. Foto: Jens Marius Thomsen

Mens der endnu er ro i maskinhuset er det vigtigt at alt maskineri bliver gået igennem og serviceret, så flest mulige nedbrud og bøvl forebygges bedst muligt. Det er også tiden til at overveje om kapaciteten på eksisterende materiel er som den skal være, så arbejdet udføres rettidigt.

Avl af tidlige kartofler

Hvis du skal avle tidlige kartofler i 2022, er det snart tid til at starte forspiringen. Generelt skal forspiringen gennemføres således, at spirerne bliver korte (1-1,5 cm) og faste. Ellers er det næsten umuligt at lægge kartoflerne med maskine. Spirer af denne type opnås lettest ved at opbevare kartoflerne ved ca. 4 °C indtil ca. 6 uger før de skal lægges. Herefter hæves temperaturen til 10-12 °C. I løbet af en uge ved denne temperatur vil knoldene begynde at vise tegn på spiring. Når dette er tilfældet, vil den professionelle avler af tidlige kartofler tænde belysningen, der bør brænde døgnet rundt. I spirehuset bør der holdes en relativ fugtighedsprocent på 90-95.

Billede 2 Tidlige kartofler. Foto: Knud Ravn, Velas

Jordprøver og tilretning af gødningsplan

Hvis ikke allerede jordprøverne er taget, så skal det snart ske, så analyserne kan nå frem, og gødningsplanen kan blive rettet til. Grundlæggende er et optimalt reaktionstal i forhold til jordtypen afgørende for plantetilgængeligheden af de næringsstoffer, der er i jorden og som bliver udbragt.

Optimalt reaktionstal for kartoflernes vedkommende:

JB 1-3: 5,8 – 6,0

JB 4-5: 6,0 – 6,4

JB 6: 6,8 – 7,0

De senere år har der været mange forsøg med tildeling af fosfor, hvilket har øget eller prioriteret mere fosfor tildeling til kartoflerne. Derfor bør eventuelle optimeringer foretages ud fra, hvad der er muligt ud fra P-loft reglerne. Fosforforsøgene de senere par år viser en tendens til et højere stivelsesudbytte, des mere fosfor der udbringes. Derfor bør der tilstræbes tilførsel i et niveau mellem 20 og 60 kg P/ha. Der vil de kommende år stadig blive lavet forsøg, som vil belyse den mest optimale udbringningsmetode for at få den bedste og nettoøkonomiske udnyttelse af fosfor.

Kaliumtallet er ligeledes vigtigt for kartoflerne, da kalium spiller en meget vigtig rolle i fht. fotosyntesen, flytninger af næringsstoffer i planten og plantens tørkefølsomhed. For hvert kaliumtal i jorden er der 25 kg optageligt kalium til rådighed. Da kalium kan udvaskes fra rodzonen, bør grundlaget for kaliumtilførslen ske efter nye eller retvisende kaliumtal i jorden. Kaliumtildelingen i stivelses, chips og pulver og spisekartofler bør være klorfattig (patentkali, protamylasse m.fl.). Kaliumtilførslen ved avl af især egen opformering må gerne være klorholdig. For sorter med høj stivelsesprocent, kan kaliumtilførslen med fordel øges, hvilket hjælper på håndteringen og dermed opbevaringen af opformeringen.

Tabel 1 Anbefalede mængder kalium til stivelseskartofler ved 500 hkg/ha

Tabel 2 Anbefalede mængder kalium til spisekartofler ved 450 hkg/ha

Tabel 3 Anbefalede mængder kalium til læggekartofler ved 400 hkg/ha

Flere kartoffelmelsfabrikker har nu meddelt mængde og indhold i den disponible mængde protamylasse/K2. Ved nogle fabrikker er der reduceret i de ønskede mængder. Der er også en tendens til et lidt lavere indhold af næringsstoffer. Derfor kan være brug for at få tilrettet gødningsplanen ud fra dette.

Husk også at få udtaget analyse af gyllen inden den køres ud. Prøven kan enten udtages nu af den ikke omrørte tank, hvor bl.a. laboratoriet Eurofins tilbyder udtagning med et langt rør 2-3 steder i tanken. Spørg evt. din rådgiver til råds. Du kan også vælge at få rørt tanken op, og så tage prøven at den ensartede gylle. Vigtigst er at du har en analyse, og får korrigeret gødningsplanen til.

Resultater af kontrollen med læggekartofler

Landbrugsstyrelsens resultater af læggekartoffelavlen 2021 er nu tilgængelige på styrelsens hjemmeside. I basisavlen ligger forekomsten af partier med virus på 25 %, hvilket er på helt samme niveau som resultaterne i 2020 og 2019.

Klik her for at se resultaterne.

Vær opmærksom på opformeringen af egne læggekartofler, - især mange spisesorter som Bintje, Fakse, Folva og Sava er følsomme for virus.

Nyt om kemi

Der er kommet nye triazolregler

I kartoflerne betyder det ikke noget i praksis, da vi fortsat kan anvende difenoconazol Revus Top og Narita med i alt 300 g aktivt stof pr. hektar. Men Revus Top ændrer navn til Revus Top SC med et nyt reg. Nr. 1-289, hvilket betyder, at for dunke med gammel etikette vil afviklingsfristen for salg i detailleddet være 30. april 2022. 

Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse er 31. december 2022. Der er således kun én sæson til at opbruge Revus Top med gammel etikette, så der skal ikke indkøbes mere, end der kan opbruges i sæson 2022.
Der er ikke ændret på hverken navn eller reg. nr. for Narita. Etiketten vil blot udvides med en tekst omkring nye triazolregler.

Rizolex

Nordisk Alkali vil i år markedsføre Rizolex 50 FW ved at sælge det sammen med Silwet Gold. Silwet Gold hører til den nye generation af spredemidler, som nedsætter sprøjtevæskens overfladespænding væsentlig bedre end traditionelle spredemidler. Sprøjtevæsken breder sig mere effektivt og kan nå steder, som ellers er svære at befugte. Generelt skal der bruges en mindre vandmængde end normalt.

Midlet får navnet RizoPlus, og dosis er 0,75 l Rizolex 50 FW + 0,05 RizoPlus.

Billede 3 Effekt af RizoPlus på fordeling af sprøjtevæsken. Foto: Nordisk Alkali