KartoffelNyt nr. 8, 2022

Udgivet d. 09-05-2022

Tekst: Jesper Kjelde, SAGRO

Aktuelt fra marken

De gode betingelser for forårets arbejdsopgaver er nu afløst af tørke og pt. ingen udsigt til nedbør. Vores vejrforhold ses meget tydeligt som periodevejr med enten nedbør eller tørke. På DMI’s tørke indeks er hele landet ramt af det høje tørkeindeks. Mange vandingsmaskiner kører allerede nu på højtryk i frøgræs, vintersæd og enkelte er begyndt i tidlig sået vårbyg, for at optimere på vandforsyningen og gødningsoptagelsen.

Kartoflerne udvikler sig hurtigt i kammene. De spirer fint, ser sunde ud og er længere fremme i spiringen efter forventet, det er nemt at komme for sent, så vær opmærksom på fremspiringshastigheden så ukrudtsbekæmpelsen kan foretages rettidigt. Det er vigtigt at få den korrekte timing på den første behandling i marken. Dette vil også muliggøre en dobbelt nedvisningsstrategi med glyfosat og jordmidler under fremspiring.

Billede 1 Fremspiring. Kilde: Jannie R. Sørense, AgriNord

Fremspiringsdato

Noter gerne markens fremspiringsdato i jeres dyrkningsjournaler. Dette vil gavne jer ved vækstsæsonens kommende vurderinger mht. bladanalyser, horibamålinger eller vandingsregnskab.

Figur 1 Tørkeindeks på landplan. Kilde: www.dmi.dk

Tørre forhold ved ukrudtsbehandlinger i kartofler

De tørre forhold får naturligt nok også indflydelse på ukrudtsbehandlingen i kartoflerne. Dette igennem større vokslag på ukrudtsplanterne, mindre og forsinket fremspiring af ukrudt, støv ved kørsel i marken som vanskeliggør en ordentlig bekæmpelse af ukrudtet ved sporene og der kan være usikker virkning af jordmidlerne, hvis jorden flytter sig.

Dosis af glyfosat, optimal vandmængde, samt tilsætning af additiver er omtalt i forrige nummer.

Virkningen af Kalif 360 CS og Centium SC er normalt intakt, også selv under tørre forhold. Midlerne består af mikrokapsler og effekten vil henlægge indtil der kommer fugt. Det samme gør sig gældende for Proman, hvor midlet optages via ukrudtets rødder/kim stængler.

For at opnå god effekt af Fenix udsprøjtes midlet i en vandmængde på 300 liter pr. ha og morgen sprøjtning. Under tørre forhold, hvor kartoffelkammen er porøs og ikke holdbar kan effekten af Fenix være usikker. Dog har Fenix effekt mod storkenæb, hvilket skal medtages i overvejelserne.

Alternativt kan Fenix anvendes som bladmiddel, med 1 eller 2 behandlinger af 0,25 l/ha på småt ukrudt efter fremspiring.

Flyvehavre i vårbyg, vinterrug, -byg og -hvede

Forekomst af flyvehavre bekæmpes nu i de tidligst såede vårbygmarker og vintersæden (indtil stadie 30). Flyvehavre kan bekæmpes med 0,8 l/ha Foxtrot eller Primera Super + 0,2 l sprede/klæbemiddel pr. 100 liter vand. Vær særlig opmærksom på forhold ved blandinger af andre midler samt at holde 7-10 dages afstand til fx midlerne Mustang forte, Ally-midler, Hussar, Moddus m.fl.

Rodukrudt korn

Når først rodukrudtet er veletableret i marken kan indsatsen være langvarig. Det er vigtigt at benytte muligheden til at foretage bekæmpelsen i korn, da der ikke længere er kemiske midler til bekæmpelse af rodukrudt i kartoffelmarker. Bekæmpelsen foretages når rodukrudtet er fremme, i god vækst og ikke påvirket af tidligere ukrudtsbehandlinger.

MCPA (Metaxon, U 46N) har god effekt mod tidsler, padderok, svinemælk og gråbynke. MCPA må anvendes med maks. 1 liter pr. ha i kornets strækningsfase og indtil fanebladet er fuldt udviklet. MCPA har god effekt ved temperatur og høj luftfugtighed. Forsøg har vist øget effekt mod tidsler ved en vandmængde på 200 liter pr. ha og iblanding af 1 liter ammoniumsulfat.

Mustang forte har ligeledes effekt mod ovenstående ukrudtsarter. Mustang forte har dog restriktioner ved dyrkning af den efterfølgende afgrøde. 14 måneders behandlingsafstand til kartofler, roer, løg, gulerod m.fl. og 24 måneder til ært, hestebønne, kløver og valg af eventuelt N-fikserende efterafgrøde mfl.

Derudover er der begrænsninger på anvendelsen af halmen. Halm behandlet af mere end 0,5 liter Mustang forte pr. ha der bortføres fra marken, må kun anvendes til industriel brug eller afbrænding.

Mustang forte må anvendes til og med kornet stadie 32. I vinterrug, - byg og -hvede med 1,0 liter pr. ha og vårbyg, havre, vårhvede med 0,75 l pr. ha.

Spildkartofler

Spildkartoflerne i korn og majsmarkerne lader vente på sig i markerne rundt omkring. Bekæmpelse ved forekomst i kornmarker med Starane midler, Pixxaro, Zypar og Mustang forte har lidt effekt mod spildkartofler. Bedste langtidseffekt opnås ved brug af glyfosat før høst, der er tilladt i korn til foder. Langtidseffekten indtræffer da glyfosat også bekæmper afsatte knolde fra spildplanten. Vær ydermere opmærksom på eventuel etableret græs-efterafgrøde.

Spildkartofler og ligeledes gråbynke i majsmarker bekæmpes med gentagne behandlinger med Mesotrion (Tocalis, Starship Max, Calisto, Ecolya m.fl.). Midlerne har vist effekt ved 3-delt behandling, hvor der sprøjtes ved nyudvikling af spildkartofler/gråbynke typisk hver 10-14. dag med split-dosis af 0,1 kg Tocalis/0,5 l Calisto). Vær opmærksom på at Starship Max kun er tilladt med en to-delt behandling.