KartoffelNyt nr. 1, 2022

Udgivet d. 10-01-2022

Tekst af: Adam Zweich Krogh Jensen, SAGRO

Aktuelt

I skrivende stund er kampagnen for kartoffelmelsfabrikkerne i Karup, Brande og Toftlund afsluttet, mens kampagnen hos AKV Langholt forventes at slutte i begyndelsen af uge 3. Trods den udfordrende dyrkningssæson med regionale forskelle har fabrikkerne fået indvejet flere tønder end indkaldt. Stivelsesprocenterne i det syd og midtjyske har været rekordhøje, bla. har AKK Karup den højeste stivelsesprocent siden opstarten af fabrikken i 1933, alt imens nordjyderne har kæmpet med efterårstørken og få vandingsanlæg, som betyder at stivelsesprocenten næsten er 1 procentenhed lavere end de øvrige fabrikker.

Tabel 1 Herunder opnået/forventede mængder og stivelseprocenter.

Tilsyn med læggekartofler

I denne mørke tid skal man huske at tilse læggekartoflerne, så ud med lommelygten i kartoffellagrene. Kartoffellagre som ikke er isolerede har mere svingende temperatur, hvorfor det er ekstra vigtigt se om kartoflerne er tørre – står kasserne meget tæt, eller kartoflerne er fugtige i andet lag, er det vigtigt at få noget luftcirkulation på. I kølelagrene skal der jævnligt frisk luft ind, idet kartoflernes ånding kan resultere i kvælning af kartoflerne. I såvel husene som kulerne skal temperaturen tilses, så kartoflerne ikke bliver underafkølet eller temperaturen stiger utilsigtet. Halmen skal være tør på kulerne.

Husk at det er i dag, mandag kl. 24.00 der er sidste tilmelding af læggekartofler til 2023 via KMC.

Økonomi i kartoffelavlen

Det er vigtigt at lave regnestykket, om man har økonomi i sin kartoffelavl, hvorfor der er vedhæftet to kalkuler for henholdsvis stivelse og spisekartofler. Indtastningen af egne tal og forventninger gøres i de gule felter. Mængden af organisk gødning indtastes under stykomkostningerne så samme tal flyttes ned til udbringningsomkostningerne. 

I kalkulen for spisekartofler er der regnet med en pris på 120 kr. pr. hkg for 40-60 mm, mens der i kalkulen for stivelseskartofler er regnet med 3,60 kr. pr. kg stivelse; 2,20 kr. aconto og 1,40 kr. i efterbetaling pr. kg stivelse. Da priserne er svære at påvirke for den enkelte avler, er det omkostningsniveau og udbytte, man skal forsøge at optimere. Beregningerne skal laves individuelt, da dyrkning af kartofler kan gøres på et utal af måder - især i et år hvor handelsprisen på indkøbt gødning svinger rigtig meget fra avler til avler.

Priserne på udsæd er aktuelle priser, mens priserne på plantebeskyttelsesmidler er priser fra middeldatabasen + 3,5 % procent. Gødningspriserne er taget fra Kornbasen og AgroMarkets. For plantebeskyttelse er der regnet med 1/1 dosis til flere behandlinger, men man kan selv indsætte det forventede kemiforbrug, f.eks. ved dyrkning af skimmelmodtagelige sorter, skal omkostningen til planteværn hæves. Strømudgiften til vand er til 5 kr. pr. mm som svarer til cirka 1,25 kr. pr. kWh, afhængelig af boringsstørrelse, pumpe, kastelængde og slangestørrelse på vandingsmaskinen.

Priser på maskinhandlinger er en blanding af tal fra farmtalonline samt maskinstationsniveau, dvs. inkl. timeløn. Der vil specielt på maskinhandlinger være store forskelle fra bedrift til bedrift, afhængig af hvilke maskiner man råder over, kapacitet udnyttelsen, samt hvilke maskinhandlinger der er relevante. Eksempelvis er det ikke nødvendigt at stenstrenglægge alle arealer. Afstanden til enkelte marker skal også afspejle maskinomkostningerne, idet vejtransporten kræver flere mandetimer med de mange behandlinger igennem vækstsæsonen.

Egne maskiner, der udnyttes optimalt, kan være billigere end de anførte priser, men resultater fra business check for stivelsesavlere viser at de fleste har maskinomkostninger på mellem 8.000-10.000 kr. pr. ha.

Selvom det er bedst at kende sine omkostninger hele vejen rundt, kan kalkulerne udmærket anvendes ved at indsætte egne tal for udbytte og stykomkostninger, og så bruge de fortrykte maskinomkostninger i sin beregning, naturligvis tilpasset den faktiske anvendelse af strenglægning, antal sprøjtninger mm. Dermed får man et godt grundlag for at vurdere det økonomiske udbytte i kartoffelproduktionen. Ved avl af kartofler til f.eks. læggemateriale eller forarbejdning kan tabellen let tilpasses, men husk forrentning af evt. andele eller anparter.

Kommentar til beregningen for stivelseskartofler:

I modelberegningen for stivelseskartofler, er der anvendt udsæd, gødning og planteværn i et omfang der afspejler en maks. behandling af kartoflerne. Gødskning af stivelseskartofler i kalkulen er med organisk gødning i form af protamylasse og husdyrgødning, samt en mindre mængde handelsgødning. Der er flere indtastningsceller, så forskellige gødningskombinationer kan prøves af. Vær opmærksom på at der måske skal suppleres med mere kalium eller fosfor afhængelig af hvilken organisk gødning der benyttes. I beregningen er en tredjedel af arealet med stivelseskartofler forventet stenstrenglagt.

Det er forudsat at 20 % af kartoflerne opbevares – resten leveres direkte til fabrik. Der er taget udgangspunkt i et udbytte på 500 hkg med et stivelsesindhold på 20 %.

Hektartilskuddet, jordleje og forrentning af leveringsandele indgår ikke i beregningen af DB2, men hører naturligvis med i den samlede vurdering af økonomien. I fastsættelsen af hektartilskuddet er der regnet med standard betalingsrettigheder uden tillæg fra afkoblet støtte.  Forrentning af andele vil variere fra fabrik til fabrik afhængig af markedsprisen, men vi har regnet med en gennemsnitspris på 100 kr. pr. andel og en forrentning på 3%.

Kommentar til beregningen for spisekartofler:

I økonomiberegningen for spisekartofler, er der regnet med et bruttoudbytte på 400 hkg.  Kartoflerne sorteres og der opnås 20 % under 40 mm, 67,5 % mellem 40 og 60 mm og 2,5 % over 60 mm. Der er 10 % affald i partiet.

Nedvisningsomkostningen på 1200 kr. er et bud, idet der endnu ikke er et godkendt nedvisningsmiddel til spisekartofler udover TopGun Finalsan Koncentrat som med en dosering på 150-300 ltr./ha vil koste mellem 7500-15.000 kr. hvilket ikke er realistisk.

Kartoflerne lagres i kule. Hektartilskud og jordleje indgår ikke i beregningen. I beregningen er det også forsøgt at afspejle praksis i valg af midler, gødning, priser mm. Afregningsprisen og forudsætningerne i spisekartofler er noget mere differenceret afhængelig af sortsvalg, afsætning og afregning, hvorfor det er vigtigt at indsætte egne tal og forventninger.

Generalforsamling Danske Kartofler

Generalforsamlingen og Store Kartoffeldag 2022 afholdes som et virtuelt møde torsdag den 27. januar.

Generalforsamling vil indeholde formandens beretning og valg til bestyrelsen om formiddagen, mens der over middag vil der være faglige indlæg af:

Asger Christensen, Europa-Parlamentet: Om nyt fra EU – CAP og Farm2Fork

Christine Meisner Andersen, Reklamebureauet 727: KlimaKartoflen til forbrugerne

Peer Bahl, Karmark: Udenlandske trends i salget af spisekartofler

Henrik Pedersen, AKV Langholt: Pesticidreduktion i stivelseskartofler

Lars Bødker, Seges Innovation: Vækststandsning af kartofler

Deltagelsen er gratis og tilmeld sker her.